علوم سوم دبستان موضوع بکارید و ببینید

حجم فایل : 5.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا علوم سوم دبستان موضوع: بکارید و ببینید قسمت های اصلی گیاه ریشه
ساقه
برگ انواع ریشه راست : یک ریشه ی مستقیم و بزرگ مانند هویچ و چغندر
افشان : ریشه های باریک و به تعداد زیاد مانند برنج

وظیفه ی ریشه : مواد را از خاک می گیرد و به گیاه می رساند . انواع ساقه نازک : مانند ساقه لوبیا
کلفت و چوبی : مثل درختان تنومند

وظیفه ی ساقه : آب و مواد غذایی را از ریشه گرفته و به برگ ها و گل ها و میوه ها می رساند .
بعضی ساقه ها مانند کرفس و ریواس خوراکی هستند . انواع برگ دراز و باریک
پهن
سوزنی

بعضی برگ ها مانند کاهو و کلم و ریحان و نعناع و ... خوراکی هستند . گلبرگ : برگ های رنگی گل

تعداد گلبرگ ها 4 یا 5 گلبرگ مانند گل شقایق
3 یا 6 گلبرگ مانند گل بنفشه همه ی گیاهان گلدار نیستند.
بعضی از گیاهان مانند درخت كاج، به جای گل و میوه، قسمت هایی به نام مخروط دارند. انواع دانه ها یک قسمتی : گندم و برنج
دو قسمتی : لوبیا و نخود جدول طبقه بندی گیاهان سوال کدام خصوصیت درباره ی گیاهی با دانه ی یک قسمتی صحیح است ؟
الف ) برگ دراز و باریک – 4 یا 5 گلبرگ
ب ) ریشه افشان – برگ پهن
ج ) برگ دراز و باریک – ریشه راست
د ) ریشه افشان – 3 یا 6 گلبرگ سوال وظیفه ی ساقه در کدام گزینه آمده است ؟
الف ) مواد غذایی را از ریشه می گیرد .
ب ) مواد غذایی را به همه ی گیاه می رساند .
ج ) مواد غذایی را از خاک می گیرد .
د ) الف و ب سوال در کدام گزینه همه ی دانه ها دو قسمتی است ؟
الف ) ذرت ، لوبیا ، پسته
ب ) برنج ، هسته خرما ، گندم
ج ) لوبیا ، نخود ، بادام
د ) نخود ، بادام ، هسته خرما پایان...